FRISKT LOGO
FRISKT LOGO

Vi vill se ett samhälle som inkluderar alla,där alla har chansen att vara med på sina villkoroch där alla får en chansatt delta i samhällsgemenskapen. Där många fler medegenfunktionsnedsättning ses som en naturligt inslag ialla delar av samhället.Vi tycker attpersoner med funktionsnedsättning statusmåste höjasVi vill lyfta personer med funktionsnedsättning somutövar kulturex författare konstnärer och musikerVi jobbar för att personer med funktionsnedsättningarska få politiskrepresentation och en tillgänglig demokrati för alla.vår förening står upp för allas lika värde och rättigheteroavsett kön,könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet,religion eller annantrosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggningoch ålder